Przejdź do treści

Idea festiwalu

Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu to coroczne wydarzenie kulturalno-społeczne wypełnione filmami dokumentalnymi, reportażami telewizyjnymi i audio oraz spotkaniami z twórcami filmowymi, reportażystami, dziennikarzami, specjalistami z różnych dziedzin – wspólnie z gośćmi staramy się diagnozować zagrożenia stojące przed współczesnym człowiekiem, rozmawiać o nich, inspirować do szukania antidotum.

Filmy i reportaże prezentowane na Festiwalu traktują o integracji i konfliktach, także o złożoności problemów wynikających ze współistnienia. Poprzez treść i formę prowokują do dyskusji i refleksji, walczą ze stereotypami, z zero-jedynkową oceną, pobudzają do otwarcia się na drugiego człowieka. Staramy się uświadamiać, że wielokulturowość i różnorodność świata to żywa tkanka, w której nic nie jest określone raz na zawsze, lecz nieustannie przekształca się i zmienia, tworzy nowe zależności i konteksty. Zależy nam na podejmowaniu prób autentycznego zrozumienia i porozumienia, do podejmowania starań o przełamywanie uprzedzeń, ignorancji albo zwyczajnej obojętności. Poznając drugiego człowieka, którego zbyt często i zbyt łatwo definiujemy jako „Innego”, poznajemy samych siebie. Kontakty z „Innym” wpływają na przewartościowanie naszego własnego wizerunku.

Organizatorem Festiwalu, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1990 roku, jest Muzeum Kinematografii w ŁodziRazem z Festiwalem Kamera Akcja tworzymy platformę współpracy pod nazwą Łódzki Festiwal Filmowy.

„Wielkim dramatem w Polsce jest nieustanne zaczynanie wszystkiego od początku. Historia Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” pokazuje, że stare z powodzeniem można przekuć w coś pożytecznego i wartościowego. W kulturze ciągłość jest najważniejsza. W Łodzi udało się przenieść festiwal do nowych czasów, nie zmarnować go, ale mądrze wykorzystać”.
Marek Miller
pomysłodawca, dyrektor pierwszej edycji

Festival profile

The Man in Danger Media Festival is an annual cultural and social event filled with documentaries, television and audio reports, as well as meetings with filmmakers, reporters, journalists, and specialists in various fields – together with the guests, we try to diagnose the threats facing modern man and inspire to look for an antidote. The films and reports presented at the Festival deal with integration and conflicts, as well as the complexity of problems arising from coexistence. Through their content and form, they provoke discussion and reflection, they fight stereotypes and stimulate openness to other people. We try to raise awareness that the multiculturalism and diversity of the world is a living tissue in which nothing is defined once and for all, but is constantly transformed and changed, creating new dependencies and contexts. We are committed to making efforts to overcome prejudices, ignorance or simple indifference. By getting to know another person, whom we too often and too easily define as „the Other”, we get to know ourselves. 

The organizer of the Festival, whose first edition took place in 1990, is the Film Museum in Łódź. Together with the Camera Action Festival, we create a platform for cooperation under the name of the Lodz Film Festival.

Skip to content